CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Thứ năm, 26/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 882

Tiếng Anh lớp 2

Bài giảng Tiếng Anh lớp 2 từ tuần 21 đến tuần 29

Tiếng Anh lớp 2 tuần 21

https://www.youtube.com/watch?v=8VVhMqVayAk

 

Tiếng Anh lớp 2 tuần 22

https://www.youtube.com/watch?v=H31377Ss2sc

 

Tiếng Anh lớp 2 tuần 23

https://www.youtube.com/watch?v=bAFjmqnHd3U

 

Tiếng Anh lớp 2 tuần 24 và 25

Bài 1 Lesson 1 + 3: Page 68  and 70       + Words: black, curly, long, short, straight, square, circle, triangle.                                                                                                               + Story (page 68).    

https://drive.google.com/file/d/1lHkQ_E4bwEnf0HvdFawSuVmrabHGyzpJ/view

 

Bài 2  Lesson 2: Page 69                         + Structures: He/ She/ It has blue eyes. He/ She/ It doesn't have black eyes.                                                                                              + Extra: Ask and answer question about appearance.   

https://drive.google.com/file/d/1C0Caz2fryEN0HuFz5Lv74XtYixjsK74t/view

 

Bài 3  Lesson 5: Page 72                         + Words: dear, picture, tell, from.   

                                                                 + Language focus: Reading.                                                                 

https://drive.google.com/file/d/1MVYGgVK7Tx3StB-L-McuiNjRRDtW4tqE/view

 

Bài 4 Lesson 6: Page 73                    + Language focus: Listening, Speaking and writing           

                                                           + Listening: Number items in the correct order.                                                               

                                                           + Speaking: Revised Structures                                                                                                       

                                                           +Writing: Full and contracted forms (n't, 've, 's)   

https://drive.google.com/file/d/1c1WALPRrhRM72pFmVOqRswy4TiE8VH2Y/view

Tiếng Anh lớp 2 từ tuần 23 đến tuần 29

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy8_8ZuWL5pZWRA6TjbCJk5wiWW0kNR0Z

 

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87