CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Thứ năm, 26/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 1008

Tiếng Anh lớp 3

Bài giảng Tiếng Anh lớp 3 từ tuần 21 đến tuần 29

Bài giảng Tiếng Anh lớp 3 tuần 21

https://www.youtube.com/watch?v=y5euRmlwCKk&feature=youtu.be

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 3 tuần 22

https://www.youtube.com/watch?v=XTHz4OK3waM

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 3 tuần 23

https://www.youtube.com/watch?v=X9AzTRcMdKA

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 3 tuần 24 và 25

Chủ đề Unit 10:  You're sleeping

Bài 1  Lesson 1 + 3: Page 68  and 70             

     + Words: wedding, guests, bride, band, invitation, watch, dance, sleep, wash the car, brush my hair, take photos.                                   + Story (page 68).       

https://drive.google.com/file/d/17a55kysIpra4WysjGn3Lp352dTkHGuap/view

 

Bài 2  Lesson 2: Page 69                                             

      + Structures: What are you / they doing?                     I'm / We're / They're talking. What's he / she doing? He's / She's eating.                + Extra: Talk about what people are doing.   

https://drive.google.com/file/d/1eUA27x20bsOfpLNZ8PO3_7bBbgH_rQCh/view

  

Bài 3 Lesson 5: Page 72                                                 

 + Words: summer, party, clean (v), letters, think, send.                                                                     

 + Language focus: Reading.                                 

https://drive.google.com/file/d/1q1WYiLKKWKemIz5tDmBKcE8jyOH53CiB/view

 

Bài 4  Lesson 6: Page 73         

      + Language focus:  Listening, Speaking and writing                                                           

      + Listening: Listen and identify people from their descriptions.                                   

      + Speaking: Revised Structures                                                                               

      + Writing: Write about Tet using the present continuous.   

https://drive.google.com/file/d/1JCZqgO6ei6Bb4pvfF09Xl9u3PvgFm0rQ/view

Tiếng Anh lớp 3 từ tuần 23 đến tuần 29

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy8_8ZuWL5paixUB01-etOTJ4_kzI3Cpc

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87