CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Thứ năm, 26/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 356

Tiếng Anh lớp 4

Bài giảng Tiếng Anh lớp 4 từ tuần 21 đến tuần 29

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 4 tuần 21

https://www.youtube.com/watch?v=ujwj4dmM1Dk

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 4 tuần 22

https://www.youtube.com/watch?v=GsDOmfxR7D0

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 4 tuần 23

https://www.youtube.com/watch?v=XwUkceoceuU

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 4 tuần 24 và 25

Chủ đề  Unit 10: In the park

Bài 1  Lesson 1: Words: path, grass, flowers, garbage can, trees, fountain, litter
Story: Listen and read (Page 74)

https://drive.google.com/file/d/1jkN47EnKz1Lw7X_-91SQh-5A3eZx3_ri/view

 

Bài 2  Lesson 2 + 3: Grammar: must/ mustn't for rules and obligations. (page 75, 76)

https://drive.google.com/file/d/1lQWYS2WkkOjZcmRw3k63jy3MQR5xv3qN/view

 

Bài 3  Lesson 5: Words: shout, chase, catch, meet, cross . Reading comprehension (A story: The Gingerbread Man) (page 78)

https://drive.google.com/file/d/1A7ycakFyrRwn_qQbHgB6quW41ykEOm3w/view

 

Bài 4   Lesson 6: Listening: identifying library rules; Speaking: describing library rules; Writing: using and/ or in sentences (page 79)

https://drive.google.com/file/d/1uFwQULcRy5wehebdZTiZGvGXzMehmBvf/edit

Tiếng Anh lớp 4 từ tuần 23 đến tuần 29

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy8_8ZuWL5pZncz-RLqMMqNhWk-rY_6rm

 

 

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87