CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Thứ năm, 26/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 628

Tiếng Anh lớp 1

Bài giảng Tiếng Anh lớp 1 từ tuần 21 đến tuần 29

Bài giảng Tiếng Anh lớp 1 tuần 21

https://www.youtube.com/watch?v=tBa33w-PUVw

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 1 tuần 22

https://www.youtube.com/watch?v=HjYbxO2C6_w

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 1 tuần 23

https://www.youtube.com/watch?v=8C2ZjIImFBs

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 1 tuần 24 

Chủ đề: Unit 4: This is my mom.

Bài 1 Lesson 1: Words:  mom, dad, brother, sister, grandpa, grandma. 
         Lesson 2: Structure:This is my mom! (Page 30, 31) 

https://drive.google.com/file/d/1Sq3jCieHbixCeQiPoAssxIzrJlLKd17i/view

 

Bài 2 Lesson 3 + 5: Sounds and letters: J, K, L. (page 32, 34)

https://drive.google.com/file/d/19xpCqUetAK9g07SLraLvqfIBKIQ4uU4r/view

 

Bài 3 Lesson 4: Numbers: 9, 10 ( page 33) 

https://drive.google.com/drive/folders/18wUn2srRllxJgJmF2ItYhG1VM-wVJpgZ

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 2 tuần 24 

Chủ đề  Unit 9: Lunchtime

Bài 1 Lesson 1+ 3: Words:  lunchbox, sandwich, drinks, banana, cookie,  tomato, pear, grapes. Conversation: Listen and read (Page 60, 62)

https://drive.google.com/drive/folders/1jdnciEPFz6Q402yppvujfwMW524Uv21F?usp=sharing

 

Bài 2 Lesson 2: Grammar:  I have a banana / two sandwiches. I don’t have my lunchbox. I don’t have an apple. (page 61)

https://drive.google.com/file/d/1BcmqEbqZwPpruhryKjeWbq486blNyWoZ/view

 

Bài 3  Lesson 5: Reading (page 64)

https://drive.google.com/file/d/13PWxpnc3QSHSRGVVbLXbZmxu9sCUSoIw/view

 

Bài 4  Lesson 6: Listening, speaking and writing (page 65)

https://drive.google.com/drive/folders/1eLUzrbUqdsWEYhJrWr_Gc0hiC_x9MWUl

https://drive.google.com/drive/folders/1eLUzrbUqdsWEYhJrWr_Gc0hiC_x9MWUl

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 3 tuần 24 

Chủ đề  Unit 9: What are you wearing

Bài 1  Lesson 1 + 3: Words:  skirt, scarf, jeans, boots, shirt,  o’clock, …fifteen, …thirty, …forty-five. Conversation: Listen and read (page 60, 62)

https://drive.google.com/file/d/1Yhj5yxnh2gDuD3La6tP0EEwC4DZXTRMq/view

 

Bài 2 Lesson 2: Grammar:  What are you wearing? I’m wearing a blue skirt.
What’s she wearing? She’s wearing red pants. (page 61)

https://drive.google.com/file/d/13ZekjO0OSAsLBJUvDpiwuwXf2hA0xVYQ/view

 

Bài 3  Lesson 5: Reading (page 64)

https://drive.google.com/file/d/1Y1dshBuTA1mtpEfJoQgX0kpvnhdn65Dz/view

 

Bài 4  Lesson 6: Listening, speaking and writing (page 65)

https://drive.google.com/file/d/1jC3_KIJTfx9LEwvw21PLL1v0bachwSrG/edit

Bài giảng Tiếng Anh lớp 4 tuần 24 

Chủ đề Unit 9: What's the fastest animal in the world?

Bài 1 Lesson 1: Words: lake, mountain, waterfall, ocean, wide, deep, high
Conversation: Listen and read (Page 64)

https://drive.google.com/file/d/1NWAgLmyi_X1NPRi32Vh4YLCQ_mRMDM2Q/view

 

Bài 2 Lesson 2 + 3: Grammar: A cheetah is faster than a mouse. An ocean is wider than a lake. What’s the fastest animal in the world?
The fastest animal in the world is the cheetah. The Pacific Ocean is the widest ocean in the world. (page 65, 66)

https://drive.google.com/file/d/1_tSZfdWtuz5-rm6IF6KytZ6_APfBrGuz/edit

 

 

Bài 3  Lesson 5: Words:  world, cave, river, plant, building. Reading (page 68)

https://drive.google.com/file/d/1-Oya10nCw3TygxoHrjuWfE0BiZE2imI7/edit

 

Bài 4  Lesson 6: Listening, speaking and writing (page 69)

https://drive.google.com/file/d/1jCWQIrmw6-GosVe6sw2SaTsy2kGCXZmZ/view

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 5 tuần 24 

Chủ đề   Unit 9: Will it really happen?

Bài 1  Lesson 1: Words:  the future, travel, the sun, planets, rocket, astronaut, star, spaceship. Conversation: Listen and read (Page 64)

https://drive.google.com/file/d/1-9HPp4lLgn5LXynOk47snQ8AxG5bbRZs/view

 

 

Bài 2  Lesson 2 + 3: Grammar: People will travel in super-fast planes. There won’t be any more long plane trips. Will they go back to
Australia? Yes, they will./No, they won’t.  in a month, in two weeks, next week, on Monday, this evening, tomorrow, soon, later. (page 65, 66)

https://drive.google.com/file/d/1iVE2hECFzXC7IOmISzRIprpcwYDQhRU8/view

 

Bài 3  Lesson 5: Words: robot, feelings, illness, crowded, road, storm
Reading (page 68)

https://drive.google.com/file/d/1PRjlvqfXIj3kVLiHR6w1rH1bVdSySsea/view

 

Bài 4  Lesson 6: Listening, speaking and writing (page 69)

https://drive.google.com/file/d/1_1GplRajZk329BLcmMxMT6WNsBq_WjDp/view

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 1 tuần 25

Chủ đề: Unit 5: He's happy

Bài 1  Lesson 1 + 2:   Page 36, 37   + Words: happy, sad, hungry, thirsty, hot, cold, boy, girl.                                                                                                                                + Grammar: He's (happy). She's (hungry).

https://drive.google.com/file/d/1u1mMOwTkahMja9CyvM02YdQ3-Nax1OVi/view

Bài 2  Lesson 3 + 5:  Page 38, 40  + Sound and letters: m /m/; n /n/, o /ɑː/       

                                                        + Words: man, mango, nose, neck, orange, octopus. 

https://drive.google.com/file/d/1KuWJDviC9f2rUArD20JDlsdQhR6ypsFD/view

 

Bài 3 Lesson 4: Page 39                 + Words: 11 - elven; 12 - twelve                 

                                                        + Review: number 1 to 10.                         

                                                        + Structure: How many (pencils)? - (Ten).         

https://drive.google.com/file/d/16DQB3W9ls_bFAZZ-wx5VdjZ-g4ImNNyR/view

Tiếng Anh lớp 1 từ tuần 23 đến tuần 29

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy8_8ZuWL5pZWRA6TjbCJk5wiWW0kNR0Z

 

 

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87